БИОГРАФИЯ МАШХУР ЖУСИП КОПЕЕВА

Прежде всего, надо учесть, что до сих пор биографии, написанной собственной рукой автора, не найдено. Единственная биографическая рукопись, написанная племянником Копеева Жолмуратом Жусипулы, полностью не переведена с арабского языка. Поэтому мы имеем отрывочные биографические сведения об авторе.

Он родился в 1858 году (год овцы по восточному летоисчислению, арабское название месяца "ережеп") в ауле расположенном между гор Кызылтау Баянаульского округа. Название местности "Ашамай тас". Имя, которое дали ему родители Адам Жусип. Позже, когда ему исполнилось 9 лет, султан Баянаульского округа Муса Шорманов за великолепное исполнение легенд, дастанов, поэм прозвал его Машхур Жусипом, т.е. "Известный". Это имя закрепилось за ним в народе навсегда.

Эпоха, в которой он вырос (конец 19 века) отмечена крупными противоречивыми для Казахстана историческими событиями. Российская империя полностью вытеснила Кокандское ханство и Бухарский эмират из южных регионов Казахстана и полностью колонизировала всю территорию Казахстана. В казахской степи начали главенствовать Российские законы. Чиновники начали проводить имперскую политику по отношению к коренному населению. С1858 года родители Машхур Жусипа поселились в горах Кызылтау.

В 1861 году, когда ему исполнилось 3 года, семья лишилась всего скота во время зимней бескормицы. Тогда отец Машхур Жусипа Копей решил: "Не скот опора человеку, а знания", и отдал своего уже 5-ти летнего сына в медресе учиться грамоте.

С 1872 по 1874 года Машхур Жусип учился в Бухаре и овладел арабским, персидским, чагатайским языками. После возвращения в родной аул он учил грамоте детей. В 1887,1895, 1907 годах он трижды путешествовал по Средней Азии. Был в городах Туркестан, Бухара, Ташкент, Самарканд, где углубил свои знания. Собиранием фольклора Копеев начал заниматься, в раннем возрасте. В 1865 году он записал эпос "Ер Олжабай батыр", при этом большое влияние и помощь ему оказал его учитель Камараддин хазрет. С 1880 года начал печатать свои рукописи в газетах "Дала улаяты", "Туркестан улаяты", "Айкап". Копеев несколько раз встречался с Ахан серы.

Демократические события 1905-1907 годов отразились на окраинах Российской империи. Эту тему он поднял в своем произведении "Қанды жексенбі" ("Кровавое воскресенье"), он первым среди казахских поэтов откликнулся на события, происходящие в центре России. Позже, несколько образцов единиц этой рукописи, объединенных в одну тему, были выпущены в г.Казани под названием "Сарыарқа кімдікі екені" (в 1907 году). При изучении рукописей обнаружилось, что только к 20-ым годам, материал был собран автором в отдельные книги. В конце каждой написано содержание с обозначением страниц. Воспользовавшись демократическим манифестом царя, успел издать 3 книги: "Хал-ахуал", "Сарыарқа кімдікі екені ", "Тірлікте көп жасағандықтан көрген бір тамашамыз". Позже, эти издания были признаны царской цензурой вредными и автор подвергся гонениям со стороны властей. О последних днях Машхур Жусипа вспоминает С. Даутов: "Поэт болел 7 дней и однажды сказал: "Смерть приблизилась и ходит рядом". 1931 год был последним годом его жизни.


Алланың қаһарынан рахматы көп,
Күн бұрын таусылмайық біз уайым жеп.
Жалғанды қызықпенен өткізейік,
Құрайық әрбір түрлі әңгіме кеп.

Біз үшін жаратыпты бұ жалғанды,
Демейді онша жақсы құр қалғанды.
Жаратқан пендесіне тәңірім қорған,
Қылып өт, бозбалалар, ойға алғанды.


Өнерге өзіңді-өзің ерте баулы,
Жастықтың бір күн көшіп кетер ауылы!
Қауіп-қатерсіз, қайғысыз болам десең,
Араз боп еш адаммен болма даулы!
«Қалмасын жерде - десең – айтқан сөзің»,
Өзіңнің өз бойында болсын көзің
«Сөзіммен халқым амал қылсың!» - десең
Амал қыл өз сөзіңмен әуел өзің!


Әр істі ойлау керек әуел бастан,
Не пайда өнері жоқ жігіт жастан.
Мәз болма мұнарланып көрінгенге,
Кісі жер жемісі жоқ тау мен тастан.

Дос қой деп ішкі сырын түгел айтып,
Опық жеп жүрген жан көп аңдамастан.
Бір өрттен қалмайтұғын қалың қаудай,
Баянсыз бақ-дәулетке болма мастан


Нәпсінің кім құтылар хайласынан,
Залалы асып кетер пайдасынан.
«Білімді, зерек адам болам!» - десең,
Қара өзінді басқаның айнасынан!

Егер де ісі жақсы, болса ұнамды,
Талап қып зор жаһатпен бас қадамды!
Айна қыл өзінді – өзің түзетуге –
Бұл жүрген жақсы-жаман көп адамды.


Ғибрат ал-атқан таң мен батқан күннен,
Шықпассын, адам болсаң, айтқан жөннен.
Басыңа қайғы келсе, қапа болма,
Тарылып, назаланып шықпа діннен!

Болмайды: түн – күндізсіз, күндіз – түнсіз,
«Ай кірсіз, - деген сөз бар – Құдай мінсіз!»
Шаттық пенен қапалық кезек нәрсе,
Бірінен соң – бірі бар – артық – кемсіз!


Болдық малай қарынға бір парамыз,
Жан пайдасын білмеген – жүзқарамыз!
Он шынжырмен бір итті байлай алмай,
Өмір бойы әуре боп біз барамыз!

Таң атса, жатамысың ұйықтап бақытым,
Менің де таянған-ды жүрер уақытым!
Қолымда – аттанарда – жоқ нәрсені,
Барғанда Тәңірі алдына қайдан таптым?!


Өтірік өрттей лаулап жанып жатыр,
Ессіз жұрт көбелектей барып жатыр!
Бірін – торғай, біреуін бөдене ғып,
Өзімен-өзін жаулап алып жатыр.

Сеңгір-сеңгір таулар бар, бұлағы жоқ,
Қопалы көл-жекен мен құрағы жоқ.
Өңшең «үрген қарынға» душар болдық:
Зарлап тұрсаң, еститін құлағы жоқ!г. Павлодар, Павлодарский государственный университет им.С.Торайгырова, Центр информатизации образования
Авторские права © 2011 сайт М-Ж.Көпейұлы